M.KEMAL ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ ÜZERİNE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU, BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN, SONSUZA DEK YAŞAYACAK OLAN “EN BÜYÜK ESERİ”Nİ EMANET ETTİĞİ TÜRK GENÇLİĞİNE YAZDIĞI, KISA, ÖZ VE ZAMANÜSTÜ BİR REHBER…

Büyük Nutuk’ta açıkça anlattığı ve tekrarlanması olasılık dâhilinde bulunan bu ihanetlerden sonra ATATÜRK, söz konusu tehlikelere rağmen geleceğimizi güvence altına alacak pusula olan Gençliğe Hitabe’yi kazandırmıştır bize…

Gençliğe Hitabe’yi, her dönemde, özellikle de BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SINAV ZAMANLARINDA tekrar tekrar okuyup yorumlamak, tam tabiriyle, boynumuzun borcudur…

GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk Gençliği !

“Türk Gençliği” deyince; düşünce + eylemde birleşerek Kurtuluş Savaşı’nı kazanan, mutluluğu, NE MUTLU TÜRK’ÜM demekle özdeşleştiren ve Türkiye halkı iken, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak Türk Milleti olan([1]) MİLLİ ŞUUR”u algılamalıyız. Bu şuurun fizyolojik yaş, yaşanılan yer ya da etnik köken vb. ile bağlantısı olmadığına göre, Büyük Önder, hitabından başlayarak, ayrımcılık dayatan herşeyin ötesine geçmiştir.

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Türk Bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek korumak ve savunmak, birinci görevimizdir. TDK Sözlüğüne baktığımızda, her ikisi de Arapça olan “muhafaza” ve “müdafaa” sözcüklerinin, çok yakın anlamda olmalarına karşın, Büyük Önder tarafından bilinçli olarak arka arkaya kullanıldıklarını görüyoruz. ATATÜRK elbette ki Türkiye Cumhuriyeti’ni çok sağlam temeller üzerine inşa etmiştir. Ancak, bedhahların asla vazgeçmeyeceklerini de bildiği için, birinci görevimiz olan, CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKMAYI, tekrar tekrar vurgulamaktadır.

Dikkat edilirse, Büyük Önder, bağımsızlık ve cumhuriyet olgularının önünde, “TÜRK” sözcüğünü tekrarlıyor. Demek ki tehditlerin, özellikle TÜRK Bağımsızlığı ve TÜRK Cumhuriyeti’ne yönelik olacağını biliyor ve bizi buna karşı uyarıyor.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.

Türk Bağımsızlığına, Türk Cumhuriyeti’ne sonsuza dek sahip çıkmak, varoluşumuzun ve geleceğimizin biricik temeli; bunu sağlayacak olan, “SAHİP ÇIKMA BİLİNCİ” ise, bizim en değerli hazinemizdir.

ATATÜRK, zamanla, kimliğinden uzaklaştırılacağını bildiği Türk Gençliği tarafından hazine kapsamında algılanabilecek servet, mal, statü vb. sahte değerler tehdidine karşı; “TÜRK BAĞIMSIZLIĞINI, TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ SONSUZA DEK SAVUNMA BİLİNCİ”ni “EN DEĞERLİ HAZİNE” vurgusuyla ön plana çıkararak, önlemini almıştır.
Türk Gençliği asla unutmamalıdır ki, böyle bir coğrafyada, ancak Türk bağımsızlığı ve Türk Cumhuriyeti varsa, kişisel varlığımızı devam ettirebilir ve elimizdeki maddi, manevi olanakları kullanabiliriz…

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve harici bedhahların olacaktır.

“Yurtta barış, dünyada barış” diyen sevgili Önderimiz, elbette ki diğer uluslara kuşkuyla, düşmanca yaklaşmamız için değil, bizi her zaman tedbirli görmek istediğinden, bu uyarıyı yapıyor. Çünkü Türk Bağımsızlığını yok edip, Türk Cumhuriyeti’ni ele geçirmek isteyen iç ve dış bedhahlar, ATATÜRK’ün zamanında ve bugün olduğu gibi, yarın da olacaktır.

Bu cümledeki önemli detay ise şu: Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, dış düşmanlara karşı en zor şartlarda kazanılan savaşlardan sonra dahi, gelecekte öncelikle “DÂHİLİ BEDHAHLARIMIZ” olacağını vurguluyor. Bugün Türkiye gerçeğine baktığımızda, ne kadar düşündürücü, değil mi?…

Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!

Bunun çok zorlu bir süreç olacağını bilen ATATÜRK’ün dileği, bağımsızlık ve cumhuriyeti savunmak zorunda kalmamamızdır. Ancak, “Mecburiyete düşmek” gibi, çıkış noktası “ÇARESİZLİK” olan bu cümle, içinde bulunacağımız koşulların elverişli olup olmadığını düşünmememizi bildiren, kesin emirle bitiyor…

Hayatı boyunca ulusu için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen bir dâhi, nasıl oluyor da, temel değerlerimiz olan bağımsızlık ve Cumhuriyetimizi korumak adına, “KOŞULLARI DÜŞÜNMEDEN GÖREVE ATILMAMIZI” isteyebiliyor? Elbette ki, aklın ve mantığın sınırlarını aşarak, en donanımlı ordulara karşı Kurtuluş Destanımızı yazan milli savunma refleksimizi canlı tutmak istediği için…

Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

Ebedi Önderimiz bizi, “Hiç düşünmeden göreve atılmamızı gerektiren bağımsızlık ve cumhuriyetimizi savunma koşullarının” çok zorlu olabileceği konusunda uyarıyor. Bu uyarının, “GÖREVE ATILMAYA” ilişkin kesin emirden hemen sonra yapılması, muhteşem… Çünkü ATATÜRK bizden, zorlukları aşma konusunda kesin kararlılık istedikten sonra, mücadele şartlarının uygun olmayabileceğini söylüyor. Diğer deyişle, her türlü zorluğa karşı, geri dönüşü olmayan tam bir kararlılıkla direnmemizi sağlamak istiyor.

İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Türk Bağımsızlığına, Türk Cumhuriyeti’ne kastedecek düşmanları gözümüzde büyütmememizi istiyor. Çünkü onun bize güveni sonsuz. Bu güveni tam anlamıyla hissetmeyi bir başarabilsek, önümüzde hiçbir engel kalmayacak…

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Ne kadar ilginçtir ki, ilk sırada; gerek zorla, gerekse aldatma yoluyla bütün kalelerin zaptedilmiş olabileceğini söylüyor ATATÜRK… “KALE”nin mecaz anlamı, “bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer”… Sakın bu, “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE” olmasın?…

Burada çok dikkat etmemiz gereken bir saptama var: Büyük Önder, “…BÜTÜN ORDULARI DAĞITILMIŞ…” ifadesi kullanıyor. Silahlı ordu, tek olduğuna göre, çoğul eki kullanılmaz. Öyleyse, sadece askeri anlamda algılayamayız bu uyarıyı…

ÖRNEĞİN, GENÇLİĞE HİTABE’Yİ OKUYAN “ÖĞRETMENLER ORDUSU” ACABA BU CÜMLEDEN KENDİ PAYINA DÜŞEN MESAJI ÇIKARIP, DAĞITILMAMAK İÇİN ÖNLEM ALIYOR MU?

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

ATATÜRK, yukarıda sözünü ettiği zorlu şartlardan daha acıklı ve çok tehlikeli bir duruma değiniyor. Önce kelime anlamlarına bakalım:

GAFLET: Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma…
DALALET: Sapkınlık.
HIYANET: Kutsal sayılana hainlik, ihanet…

“… iktidara sahip olanlar…” ifadesi de, sadece siyasi iktidarı kapsamaz. Öyle olsa ATATÜRK elbette ki “siyasi” kelimesini ilave ederdi. Ancak, anlamı daraltmak ve kısıtlamak istemediği için bunu yapmamıştır…

Öyleyse, “gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilecek” iktidara sahip olanlar kapsamına, “ÜLKE İÇİNDE, İŞ YAPMA GÜCÜNÜ ELİNDE BULUNDURAN” işadamlarından, sanayiciye, medya mensuplarına vb. kadar, düşünsel boyutta aktif konumda olan herkes girer. Dolayısıyla hepimiz, TÜRK Bağımsızlığı ve TÜRK Cumhuriyeti’ne karşı sorumlu olduğumuzu asla unutmamalı, gaflet, dalalet ve hıyanetten özellikle kaçınmalıyız.

Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.

Bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını, işgalcilerin gerçekleştirilmesi zamana bağlı siyasi istekleriyle birleştirebilirler.
Günümüz Türkiye’sinde yaşadıklarımızı, bundan daha açık ifade edebilecek bir cümle kurulabileceğini sanmıyorum…

Millet, fakruzaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Türk Bağımsızlığını yok edip, Türk Cumhuriyeti’ni ele geçirmek isteyen iç ve dış bedhahlar, milletimizin ileri derecede yoksulluk içinde, bitkin ve yorgun düşmesinden yararlanmak isteyeceklerdir.

Burada önemli bir detay var: “HARAP” sözcüğü, TDK Sözlüğü’ne göre, “ÇOK SARHOŞ” anlamına da geliyor… Demek ki, ATATÜRK bizleri, milli bilincimizin uyuşturulma tehlikesine karşı uyarıyor ve bu olasılığı da dikkate almaya yönlendiriyor…

Ey Türk istikbalinin evlâdı!

Vurgu, TÜRK GELECEĞİNİN EVLADI… Diğer deyişle, ATATÜRK’ümüzün gençliğe verdiği sorumluluk: BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’NİN YARINLARINI OLUŞTURMAK… Dünyanın en özel lideri tarafından böylesine derin bir güvene ve aynı zamanda da sorumluluğa layık görülmekten daha onur verici ve motive edici ne olabilir ki?

İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Tüm bu olumsuz koşullarda dahi görevimiz; Türk Bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır. Hiçbir mazeret öne süremeyiz. Çünkü karşımıza çıkabilecek en olumsuz koşulları Gençliğe Hitabe’de sıralayan sevgili önderimiz, Türk Bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni kurtarmak yolunda bizlere kesin emir vermektedir. Bu talimatı yerine getirmemizi hiçbir güç engelleyemez ve engelleyemeyecektir…

Çünkü ATATÜRK, Gençliğe Hitabe’sini şu cümleyle bitiriyor:

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
20 Ekim 1927

Aslı DİNÇMAN
İzmir, 05 Ağustos 2008

(1)  “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliğe Hitabe üzerine  PPS  (Tıklayın)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s